Na Struze 1, 110 00 Praha 1 - Nové Město | +420 773 686 865

  • Čeština
  • English
Rezervace / Booking

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
RESTAURACE ŘÍZKÁRNA S.R.O.
se sídlem U KLIKOVKY 3086/10 , PRAHA 5
identifikační číslo: 29136211
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202846
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.babiccinrozvozjidel.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Restaurace Řízkárna s.r.o., se sídlem U Klikovky 3086/10, Praha 5, identifikační číslo: 29136211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202846 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.babiccinrozvozjidel.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8.Kupující je oprávněn objednat zboží i telefonicky s tím, že pro takto uzavřený obchod platí přiměřeně veškerá ustanovení těchto podmínek. K uzavření kupní smlouvy dochází v takovém případě v okamžiku dohody o obsahu kupní smlouvy, termínu a místa dodání a způsobu zaplacení. Kupující je povinen se před uzavřením smlouvy seznámit s obchodními podmínkami.
3.9.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U KLIKOVKY 3086/10, PRAHA 5;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7727720/5500, vedený u společnosti RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“); a to pouze po předchozím schválení prodávajícího
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GPWebPay;
bezhotovostně platební kartou;
4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
4.3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, neboť se jedná o  zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.Zboží je dodáváno v obale určeném pro přepravu potravin a za dodržení veškerých hygienických předpisů. Zboží je doručováno v obalech, které mají nejvhodnějším způsobem zachovat teplotu a stav objednaného zboží.
6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.Pro případ, že kupující nepřevezme zboží, které bylo řádně objednáno a v souladu s těmito obchodnímu podmínkami došlo k uzavření kupní smlouvy, a tedy poruší kupní smlouvu, je prodávající oprávněn uplatňovat po kupujícím smluvní pokutu, jako paušální náhradu škody ve výši kupní ceny, včetně nákladů na balení a dodání zboží.
6.6.Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží se nepřevzala, a to i v případě, že se neshoduje jméno kupujícího, ale adresa dodání zboží.

7. Práva z vadného plnění

7.1.Prodávající neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, a to např. při prodlení s převzetím zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.1.1.má zboží takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, a to s ohledem na skutečnost, že zboží bylo na cestě do místa určeném kupujícímu
7.1.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.1.3.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.Práva z vadného plnění je  kupující povinen uplatnit nejpozději při převzetí zboží, a to na formulář, který mu na vyzvání předloží kupující resp. osoba pověřená kupujícím.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@restaurace-rizkarna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Česká obchodní inspekce je zároveň subjektem určeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kdy veškeré informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
8.5.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování RESTAURACE ŘÍZKÁRNA S.R.O., adresa elektronické pošty info@restaurace-rizkarna.cz , telefon 725 880 008.

 

STORNO PODMÍNKY PRO SPOLEČENSKÉ AKCE + ROZVOZ JÍDEL – EMAILOVÉ OBJEDNÁVKY

RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace společenské akce – svatba,
barbecue, raut, hostina ,jiné podobné akce, rozvoz jídel (dále jen „Akce“) sjednané mezi
objednatelem Akce (dále jen „Objednatel“) a poskytovatelem Akce, jímž se rozumí
RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., místo podnikání U Klikovky 3086/10, 150 00 Praha 5, IČ.29136211, (dále jen „Poskytovatel“).

1.2 Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné
zálohové platby.

1.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 9 dnů
před uskutečněním Akce. Záloha činí obvykle, pokud se Objednatel a Poskytovatel
nedohodnou jinak, 50 % z celkové částky objednané akce. Záloha může být rovněž
zaplacena Poskytovateli v hotovosti.

1.4 V případě zrušení Akce, u které již byla provedena zálohová platba a dle storno
podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, je
Poskytovatel povinen Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.

2 Storno podmínky pro Akce, Rozvoz jídel
Poskytovatel je oprávněn účtovat storno poplatek u Akce za následujících podmínek:
-storno Akce více jak 30 dnů před datem konání akce – bez poplatku

-storno Akce 29 – 20 dnů před datem konání akce – poplatek ve výši 60% ceny;
-storno Akce 19 – 10 dnů před datem konání akce – poplatek ve výši 80 % ceny;
-v případě zrušení Akce méně než 9 dnů před datem konání Akce, účtuje Poskytovatel storno poplatek 100 % z ceny objednávky.
-v případě , že objednavatel při objednávce rozvozu jídla a před platbě této služby – platba převodem na účet, v hotovosti na provozovně, platební kartou, platbou e-commerce uvede nepravdivé údaje místa nebo času doručení objednávky, stanovuje se storno poplatek ve výši 100%  objednávky.
-v případě nepřevzetí objednávky rozvozu jídla objednavatelem má poskytovatel právo na zaplacení storno poplatku ve výši 100%
-v případě zrušení objednávky rozvozu jídel v čase do 5 hodin před časem expedice jídla upřesněného v řádné objednávce má poskytovatel právo účtovat storno poplatek ve výši 100%.

3 Storno podmínky ze strany Poskytovatele

3.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči Objednateli storno. Dojde-li ke stornu
ze strany Poskytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem Akce,
nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně
vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním obstaráním Akce.

3.2 Za okolnost vylučující odpovědnost Poskytovatele za vznik škody Objednateli se
považuje i skutečnost, že ze strany Poskytovatele dojde vůči Objednateli ke stornu
v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem Akce.

3.3 Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi
Poskytovatelem a Objednatelem postupovat dle bodu 3.1, pak platí, že Poskytovatel
odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši
1/20 skutečně vzniklé škody – použije se přitom ta částka, která je pro oprávněnou
stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. září 2010. Zároveň nahrazují předešlé
storno podmínky.

4.2 Právní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí ustanovením těchto storno
podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými v případné smlouvě mezi
Poskytovatelem a Objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.

4.3 Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis,
fax).

4.4 Zrušení objednávky lze provést ze strany Poskytovatele i Objednatele pouze
písemně (e-mail, dopis, fax).

V Praze dne 5. 4. 2016

Vladimír Krulec
jednatel

RESTAURACE ŘÍZKÁRNA s.r.o., U Klikovky 3086/10 , 150 00 Praha 5 – Smíchov,

IČ.29136211 , DIČ.CZ29136211

Tel. +420 773 686 865, +420 257 210 146

e-mail – info@restaurace-rizkarna.cz